Integritetspolicy

Information om behandling av dina personuppgifter för webbsidans användare

Syftet med detta förfarande:

THEA Nordic AB respekterar webbsidans användares personrelaterade uppgifter, och efterlever den lagstiftning som skyddar dina personuppgifter (i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

THEA Nordic AB har infört detta förfarande för att informera dig om dess praxis rörande insamling, användning och offentliggörande av dina personuppgifter som du kan behöva tillhandahålla vid dina besök på vår webbsida.

Var vänlig och säkerställ att du fullt ut accepterar denna policy för skydd av personuppgifter innan du använder eller tillhandahåller information på webbsidan.

Du accepterar och förstår villkoren för denna policy för skydd av personuppgifter i och med din användning av webbsidan.

Information som frivilligt tillhandahålls av användarna:

Personuppgifter innebär all information som gör det möjligt att kontakta dig eller identifiera dig.

Personuppgifter är nödvändiga för att kunna få tillgång till informationen som visas och ytterligare information om webbsidan.

När du får åtkomst till något verktyg eller någon interaktiv tjänst kommer du att frivilligt behöva tillhandahålla den information som efterfrågas.

Vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med denna policy för skydd av personuppgifter.

Användning och offentliggörande av dina personuppgifter:

Om du lämnar personliga uppgifter som ditt namn, din adress, e-postadress, telefonnummer eller annan personlig information, samtycker du till att vi får kontakta dig för att kunna besvara din förfrågan och, om nödvändigt, tillhandahålla tjänster eller information som vi tror kan vara intressant för dig (”avsett syfte”). Du kan dock när som helst avstå från denna tjänst.

THEA Nordic AB kommer att använda alla personuppgifter som har tillhandahållits i enlighet med det avsedda syftet.

Informationens säkerhet och kvalitet:

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du har lämnat på denna webbsida och som vi har använt i enlighet med policyn för skydd av personuppgifter.

Utöver tekniska försiktighetsåtgärder använder vi även fysiska kontroller och förfaranden för att kunna skydda dina personuppgifter.

Vi kan tyvärr inte garantera fullständig säkerhet i de fall där tredje parter försöker att kringgå våra säkerhetsåtgärder eller avlyssna sändningar via internet.

Registrering på webbservern och IP-adresser:

Webbsidan håller reda på dina användaruppgifter, såsom källadress, datum och tid från då sidan anropades (t.ex. din IP-adress och ditt domännamn, refererande webbsida (om sådan finns) och andra inställningar (t.ex. sökkriterier) som finns i din URL (internetadress).

Vi använder dessa data för att bättre förstå och avgöra vilka delar av webbsidan som användare föredrar (t.ex. baserat på antal besök på dessa sidor).

Denna information anges i en arkivfolder och används av THEA Nordic AB för dess statistikrapporter.

Tillämpning av lagen:

Vi kan behöva lämna ut personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, domstolar eller regleringsmyndigheter. THEA Nordic AB kommer att samarbeta och besvara sådana förfrågningar i enlighet med lagen och kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den efterfrågande förstår den känsliga naturen i de personuppgifter som denne mottar.

Vi förbehåller oss härmed uttryckligen vår rätt att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter.

Åtkomst, korrigering och övrig information:

Du har rätt till att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter genom att skicka e-postmeddelande till privacy.nordic@theapharma.com eller till Thea Nordic AB, Storgatan 55, 703 63 Örebro.

Om du vill radera ditt konto från vår databas eller om du inte längre vill erhålla information från oss, alternativt behöver mer information om policyn för skydd av personuppgifter, ber vi dig att skicka oss ett e-postmeddelande till privacy.nordic@theapharma.com, eller brev till Thea Nordic, Storgatan 55, 70363 Örebro


Information om behandling av dina personuppgifter inom ramen för hantering av biverkningar och annan säkerhetsinformation relaterade till våra produkter – version daterad den 8 november 2021

De personuppgifter som samlas in i samband med din biverkningsrapport behandlas av Théa Nordic AB (i det följande förkortat till ”Théa”) och dess moderbolag, Laboratoires Théa S.A.S., som är personuppgiftsansvarig, i syfte att förebygga, övervaka, utvärdera och hantera biverkningar relaterade till våra produkter.
Inom denna ram åtar vi oss att skydda sekretessen och säkerheten för de personuppgifter som samlas in under villkoren som anges nedan.

Om du rapporterar en biverkning åt den som har drabbats av biverkningen, är det ditt ansvar att ge honom/henne följande information och bekräfta för oss att den har givits på rätt sätt.

Vad är personuppgifter? Vilka uppgifter samlas in?

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar person som kan identifieras direkt eller indirekt. Som en del av insamlingen av biverkningar behandlar vi mer specifikt personuppgifterna för den som rapporterar samt hälsorelaterade uppgifter för den som har drabbats av biverkningen.
De personuppgifter vi samlar in är begränsade till det som är absolut nödvändigt för bedömningen av biverkningen:

 • Angående den som drabbats av biverkningen: födelsedatum, kön, vikt, längd, hälsorelaterade uppgifter och andra uppgifter som behövs för att bedöma biverkningen (t.ex. riskfaktorer som rökning, alkohol eller bruk av droger).
 • Angående den som rapporterar: efternamn, förnamn, postadress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om huruvida rapportören är hälso- och sjukvårdspersonal samt dennes specialistområde, om rapportören är släkt med patienten, om rapportören är medlem av en godkänd förening eller arbetar för en hälsomyndighet o.s.v.

Rapportörens kontaktuppgifter är nödvändiga för att kunna kontakta honom/henne i syfte att få en god kvalitetsnivå och fullständig information om den rapporterade biverkningen.

Observera att om den som rapporterar också är den som har drabbats av biverkningen innebär det att identiteten inte längre är sekretessbelagd.

Varför samlar vi in personuppgifterna och på vilka grunder?

Vi samlar in personuppgifterna i syfte att kunna hantera rapporteringen och för att möjliggöra

 • insamling, registrering, analys, övervakning, dokumentation, överföring och lagring av uppgifter om alla biverkningar
 • hantering av kontakt med den som har rapporterat biverkningen eller den hälso- och sjukvårdspersonal som eventuellt intervjuas för att vi ska få uppgifter om den rapporterade biverkningen.

Grunden för denna behandling är efterlevnad av de juridiska skyldigheter som åligger oss enligt lagar och andra författningar om biverkningsövervakning.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifterna sparas under den reglerade period som gäller för varje aspekt av biverkningsövervakning och i högst sjuttio år från det datum då läkemedlet, den medicintekniska produkten eller annan produkt dras in från marknaden. I vilket fall som helst kommer vi bara att spara personuppgifterna så länge som det behövs för att uppnå de ändamål för vilka vi har samlat in dem, inklusive att uppfylla alla juridiska skyldigheter eller rapporteringsskyldigheter.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Mottagarna av uppgifterna är följande:

 • Théas behöriga personal
 • Personuppgiftsbiträden som arbetar för och under ansvar av Théa Nordic eller dess moderbolag Laboratoires Théa S.A.S. inom ramen för sina arbetsuppgifter och på de villkor som anges i underleverantörsavtalet
 • Behörig personal vid Laboratoires Théa S.A.S. som driver den globala databasen för biverkningsövervakning och till vilken Théa vidarebefordrar rapporten
 • Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med patientövervakning samt hälso- och sjukvårdspersonal eller annan personal som kan ge ytterligare stöd
 • Anmälda organ som ansvarar för utvärderingen av ett läkemedel eller en medicinteknisk eller annan produkt
 • De behöriga nationella eller utländska hälsomyndigheter som ansvarar för biverkningsövervakning under utövandet av sina arbetsuppgifter och till vilka Théa Nordic och Laboratoires Théa S.A.S. är skyldiga att rapportera information om biverkningar (beroende på situationen kan ett fall rapporteras till flera hälsomyndigheter världen över)
 • De tredje parter vars läkemedel eller medicintekniska eller andra produkter skulle kunna vara inblandade.

Rapporterna innehåller uppgifter om biverkningen och en begränsad mängd personuppgifter enligt beskrivningen ovan.

Överföring av personuppgifter

Som en del av vår juridiska skyldighet att rapportera till behöriga myndigheter kan vi överföra indirekt identifierbara personuppgifter till behöriga myndigheter utanför EU. För att överföra personuppgifterna med en tillräcklig skyddsnivå har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att garantera att personuppgifterna behandlas i enlighet och i överensstämmelse med EU:s dataskyddslagar. Om du vill få information om dessa garantier kan du kontakta oss genom att följa stegen som anges nedan i avsnittet ”Så utövar du dina rättigheter”.

Dina rättigheter till personuppgifterna

Den som rapporterar och den som har drabbats av biverkningarna har flera rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifterna. Dessa omfattar följande rättigheter:
Tillgång: Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter.
Rättelse: Du har rätt att begära rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter vi har om dig.
Begränsning: Du har rätt att be oss avbryta behandlingen av vissa personuppgifter om dig, särskilt om du vill att vi ska ta reda på om dessa stämmer.
Användning av personuppgifter efter din död: Du har rätt att lämna instruktioner för användning av dina personuppgifter efter din död.
Du har också rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet för personuppgiftsskydd.
Behandlingen av dina personuppgifter är ett resultat av efterlevnad av våra juridiska skyldigheter i enlighet med lagar och andra författningar om biverkningsövervakning. Du har inte rätt till radering, att göra invändningar eller till dataportabilitet av dina uppgifter.

Så utövar du dina rättigheter

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta oss via e-post: privacy.nordic@theapharma.com eller via brev: Théa Nordic AB, Storgatan 55, 703 63 Örebro, Sverige. Om du vill ha mer information kan du även kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsskydd, Integritetsskyddsmyndigheten – www.imy.se, dit du också kan lämna eventuella klagomål.


Information om behandling av dina personuppgifter inom ramen för hantering av din reklamation eller ditt klagomål – version daterad den 8 november 2021

De personuppgifter som samlas in i samband med ditt klagomål behandlas av Théa Nordic AB och dess moderbolag, Laboratoires Théa S.A.S., som är personuppgiftsansvarig, i syfte att hantera ditt klagomål avseende kvaliteten på våra produkter.

Inom denna ram åtar vi oss att skydda sekretessen och säkerheten för de personuppgifter som samlas in under de villkor som anges nedan.

Vad är personuppgifter? Vilka personuppgifter samlas in?

Med personuppgifter avses all information som rör en enskild person och som gör det möjligt att identifiera denna, direkt eller indirekt.

Som en del av vår hantering av ditt klagomål avseende kvaliteten på våra produkter samlar vi in följande:

 • uppgifter rörande ditt klagomål och berörd produkt, i syfte att utreda ärendet
 • dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna be dig om ytterligare information, eller informera dig om att ditt klagomål behandlas (till exempel ditt för- och efternamn, ditt telefonnummer eller din e-postadress).

Varför samlar vi in personuppgifterna och på vilka grunder?

Insamlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna analysera ditt klagomål, göra en utredning och hålla dig uppdaterad om behandlingen av ditt klagomål.
Grunden för denna behandling är efterlevnad av de juridiska skyldigheter som åligger oss enligt lag och fastställd gällande praxis inom vår bransch.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Mottagarna av de insamlade uppgifterna är behörig personal vid Théa Nordic AB, Laboratoires Théa S.A.S. samt i förekommande fall behöriga underleverantörer, exempelvis tillverkningsanläggningar om utredning av sådana blir nödvändig.
Dina uppgifter kan även komma att skickas till behöriga myndigheter om folkhälsofara föreligger eller om det blir aktuellt att återkalla produkter.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas under den i lag reglerade tillämpliga perioden från den dag vi tar emot ditt klagomål.

Dina rättigheter till personuppgifterna

Du har, i enlighet med juridiska villkor och begränsningar, rätt att få tillgång till dina uppgifter, begära rättelse eller radering, rätt till dataportabilitet samt rätt att göra invändningar eller begränsa uppgifternas användning.

Så utövar du dina rättigheter

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta oss via e-post: privacy.nordic@theapharma.com eller via brev: Théa Nordic AB, Storgatan 55, 703 63 Örebro, Sverige.
Om du vill ha mer information kan du även kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsskydd, Integritetsskyddsmyndigheten – www.imy.se, dit du också kan lämna eventuella klagomål.


Information om behandling av dina personuppgifter inom ramen för hantering av din begäran om medicinsk information – version daterad den 8 november 2021

De personuppgifter som samlas in i samband med din begäran om medicinsk information behandlas av Théa Nordic AB och dess moderbolag, Laboratoires Théa S.A.S., som är personuppgiftsansvarig, i syfte att hantera din begäran.

Inom denna ram åtar vi oss att skydda sekretessen och säkerheten för de personuppgifter som samlas in under de villkor som anges nedan.

Vad är personuppgifter? Vilka personuppgifter samlas in?

Med personuppgifter avses all information som rör en enskild person och som gör det möjligt att identifiera denna, direkt eller indirekt.

Inom ramen för hantering av begäran om medicinsk information samlar vi in följande:

 • uppgifter avseende din begäran, i syfte att behandla och besvara denna
 • dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna besvara din begäran (till exempel ditt telefonnummer eller din e-postadress).

Varför samlar vi in personuppgifterna och på vilka grunder?

Insamling av dessa personuppgifter är nödvändig i syfte att analysera din begäran och ge dig ett svar.
Grunden för denna behandling är efterlevnad av de juridiska skyldigheter som åligger oss enligt lag och fastställd gällande praxis inom vår bransch.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Mottagarna av de insamlade uppgifterna är behörig personal vid Théa Nordic samt i förekommande fall behöriga underleverantörer.
Din begäran kan också komma att skickas i anonymiserad form till behörig personal vid Laboratoires Théa S.A.S. I sådant fall avslöjas alltså inte din identitet.

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina uppgifter sparas så länge som det tar att besvara din begäran och därefter i två år efter det att svaret till dig har skickats.

Dina rättigheter till personuppgifterna

Du har, i enlighet med juridiska villkor och begränsningar, rätt att få tillgång till dina uppgifter, begära rättelse eller radering, rätt till dataportabilitet samt rätt att göra invändningar eller begränsa uppgifternas användning.

Så utövar du dina rättigheter

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta oss via e-post: privacy.nordic@theapharma.com eller via brev: Théa Nordic AB, Storgatan 55, 703 63 Örebro, Sverige.
Om du vill ha mer information kan du även kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsskydd, Integritetsskyddsmyndigheten – www.imy.se, dit du också kan lämna eventuella klagomål.